Green mobile

Национални Дополнувања

Дополнителни SMS нацонални пораки и GB интернет

100 национални SMS пораки – 99 денари

За активирање на оваа услуга потребно е да испратите SMS порака со текст START SMS на 145261

За деактивирање на оваа услуга потребно е да испратите SMS порака со текст STOP SMS на 145261


1GB – 149 денари
SMS број за активација и деактивација 145261
За активирање испратете SMS порака со текст START 1GB
За деактивирање испратете SMS порака со текст STOP 1GB
3GB – 199 денари
SMS број за активација и деактивација 145261
За активирање испратете SMS порака со текст START 3GB
За деактивирање испратете SMS порака со текст STOP 3GB
5GB – 299 денари
SMS број за активација и деактивација 145261
За активирање испратете SMS порака со текст START 5GB
За деактивирање испратете SMS порака со текст STOP 5GB